O projekcie

Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt skierowany jest do doktorantek/doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT – Science, Mathematics and Technology) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (RSI) województwa opolskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności gospodarki i wzmocnienie powiązań pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami poprzez wsparcie stypendialne doktorantek/doktorantów opolskich uczelni współpracujących z opolskimi przedsiębiorstwami.

Stypendia w ramach projektu przyznawane są na okres 12 miesięcy tj. od października danego roku do września roku następnego w wysokości 3 000,00 PLN miesięcznie.

I edycja projektu realizowana była w okresie od 01 lipca 2012 roku do 30 września 2014 roku, kwota wydatków ogółem to ponad 6 mln PLN. Projekt obejmował wsparcie stypendialne w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.

II edycja projektu obejmuje wsparciem doktorantów w roku akademickim 2014/2015, a kwota wydatków ogółem to ponad 3,2 mln PLN.

Oferowane wsparcie stanowi narzędzie zachęty dla doktorantek/doktorantów do intensywnej pracy badawczej oraz podejmowania tematyki badań, które będą mogły być wykorzystane w przemyśle, w danym przedsiębiorstwie/sektorze przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacji województwa opolskiego.

Wszelkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów określone są w regulaminie przyznawania stypendiów, który znajduje się w zakładce regulamin