25 listopada 2014 r. rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pn. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II".

 

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok 2014/2015 do projektu systemowego pn. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 25 do 28 listopada 2014r.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie przyznawania stypendium w II edycji projektu dostępnym w zakładce Regulamin.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
 • uczy się, zamieszkuje lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
 • w ramach prowadzonej pracy badawczej nawiązał/-a współpracę z przedsiębiorstwem z terenu województwa opolskiego,
 • efekty pracy doktorskiej będą mogły być wykorzystane w przemyśle, w konkretnym przedsiębiorstwie lub sektorze gospodarki,
 • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów o podobnym charakterze finansowanego ze środków budżetu państwa.

Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

Uniwersytet OpolskiPolitechnika Opolska
Wydział ChemiiWydział Mechaniczny
Opole, ul. Oleska 48Opole ul. Mikołajczyka 5
Pok. 414 lub Dziekanat pok. 110Pok. A107

Publikacja w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Politechniką opolską i Uniwersytetem Opolskim została wydana publikacja.
Powyższa publikacja zawiera sporządzone przez doktorantki/doktorantów opisy najciekawszych rozwiązań innowacyjnych, w tym cel pracy badawczej, możliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej/projektu badawczego w przemyśle, a także osiągnięte efekty badań.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Dobiega końca projekt systemowy pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim.
W związku z powyższym Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wraz z JM Rektorem Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisławem Nicieją i JM Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Markiem Tukiendorfem mają zaszczyt zaprosić doktorantki/doktorantów, promotorki/promotorów oraz przedsiębiorców współpracujących z doktorantkami/doktorantami na Konferencję podsumowującą realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.
Konferencja odbędzie się 11 września 2014 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (Opole, ul. Piastowska 14, sala konferencyjna im. „Orła Białego”).
Gorąco liczymy na Państwa udział.

Wizyta studyjna w Brukseli

 

Wizyta studyjna w Brukseli

W dniach 23-26 czerwca 2014r. odbyła się wizyta studyjna w Brukseli w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Uczestnikami wizyty były doktorantki/doktoranci, które/którzy uzyskali największą liczbę punktów w przeprowadzonym w projekcie konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych wypracowywanych w ramach prac badawczych prowadzonych w czasie studiów doktoranckich.

W bogatym programie wizyty znalazło się między innymi spotkanie z przedstawicielką Brussels Institute for Research and Innovations (INNOVIRIS), tj. instytucji zarządzającej realizacją regionalnej polityki B+R i systemem wsparcia finansowego dla badań i innowacji. Instytucja finansuje między innymi projekty badawcze uczelni wyższych regionu, udziela dotacji umożliwiających zagranicznym naukowcom pracę w tych uczelniach, udziela wsparcia finansowego w zakresie zgłoszeń patentowych oraz wspiera doktorantów i innych naukowców w prowadzeniu prac naukowych przyczyniających się do rozwoju regionu.

Obowiązkowym punktem wizyty były też spotkania w instytucjach Unii Europejskiej, tj. w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. W każdej instytucji uczestnikom przedstawiono ciekawe prezentacje nt. realizowanych zadań i zasad ich funkcjonowania.


Przed budynkiem Komisji Europejskiej
Wykład przedstawiciela DG Research and Innovation

W Komisji Europejskiej zapoznano się z informacją przedstawioną przez przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Badań (DG for Research and Innovation) nt. polityki badawczej Unii Europejskiej, w tym 7. Programu Ramowego i nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji tj. programu Horizon 2020. Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Kultury i Edukacji (DG Education and Culture) omówił możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (MSCA). Działania te przewidują między innymi wsparcie finansowe dla początkujących naukowców zatrudnionych w instytucjach zaangażowanych w badania naukowe (Innovative Training Networks), wsparcie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej naukowców ze stopniem doktora (Individual Fellowships), wsparcie wymiany międzynarodowej i międzysektorowej pracowników w oparciu o wspólne projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Staff Exchange) oraz współfinansowanie programów doktoranckich oraz programów grantowych dla naukowców o stopniu co najmniej doktora (Co-Funding of Regional, National and International Programmes). Natomiast o walce z bezrobociem opowiedział przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG for Employment, Social Affairs and Inclusion).


Wykład przedstawiciela DG Education and Culture
W czasie prelekcji w Komisji Europejskiej.

Bardzo interesująco o Parlamencie Europejskim, w tym o bieżących kwestiach związanych z obsadzaniem ważnych stanowisk po niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego opowiedział przedstawiciel tej instytucji Pan Michał Czaplicki.


Sala obrad Parlamentu Europejskiego
Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego

Doktorantki/doktoranci byli również gośćmi sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) czyli organizacji zrzeszającej ponad 100 członków, będącej platformą wymiany informacji i dobrych praktyk, nawiązywania wspólnych działań i partnerstw projektowych w obszarze polityki badawczej i innowacyjnej.

Miłym akcentem wizyty studyjnej było również wspólne śniadanie z Panią Danutą Jazłowiecką, Posłanką Parlamentu Europejskiego, w czasie którego Pani Poseł zapoznała się z problemami nurtującymi młodych naukowców i obiecała kontynuację spotkania w kraju. Dodatkowo o pracy biura poselskiego w Brukseli opowiedziała grupie asystentka Pani Poseł, przy okazji wizyty w Parlamencie Europejskim.


Spotkanie z Panią Poseł Danutą Jazłowiecką

Mimo napiętego programu wizyty znalazł się też czas na poznanie atrakcji Brukseli, w tym między innymi na spacer po Grand Place, jednym z najładniejszych rynków Europy, na zrobienie sobie zdjęcia z jednym z najsłynniejszych symboli miasta tj. fontanny z figurką siusiającego chłopca Manneken Pis. Nie można było także pominąć Atomium, kolejnego symbolu miasta zbudowanego przy okazji światowej wystawy EXPO w 1958 roku, będącego powiększonym 150 miliardów razy modelem kryształu żelaza (przy okazji wizyty nie obyło się bez dyskusji wśród młodych naukowców nt. prawidłowości tego modelu).

Słodkim podsumowaniem wizyty studyjnej w Brukseli były obowiązkowe zakupy belgijskich czekoladek, co nie było zadaniem łatwym zważywszy na przyprawiający o zawrót głowy ogrom czekoladowego asortymentu.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Wyniki konkursu na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w projekcie systemowym Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29 kwietnia 2014 roku Marszałek Województwa Opolskiego przyjął Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie przyjęcia Listy ocenionych zgłoszeń w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Osoby zajmujące miejsca od 1 do 20 na liście ocenionych zgłoszeń, zgodnie z regulaminem wyboru najlepszych rozwiązań innowacyjnych wezmą udział w wizycie studyjnej do Brukseli poświęconej między innymi zagadnieniom współpracy nauki z przemysłem. Osoby sklasyfikowane na pozycjach od 21 do 26 tworzą listę rezerwową.

W załączeniu:

Wydłużenie okresu składania zgłoszeń do konkursu w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

 

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami tj. Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską realizujący projekt systemowy pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił konkurs na wybór najlepszych i najciekawszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów, powstałych jako wynik pracy badawczej prowadzonej we współpracy z przedsiębiorstwem w trakcie prowadzenia studiów doktoranckich.

Uprzejmie informuję, że termin konkursu został wydłużony do 11 kwietnia 2014r. Jednocześnie przypominam, że w ww. konkursie mogą uczestniczyć doktorantki/doktoranci, które/którzy otrzymywały/otrzymywali stypendia doktoranckie w powyższym projekcie w roku akademickim 2012/2013 i/lub 2013/2014. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawomocnej uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego.

Wypełniony Formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez doktorantkę/doktoranta oraz promotorkę/promotora należy złożyć w wersji papierowej pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie Lidera projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(Kancelaria ogólna pok. nr 150, I piętro)

we wskazanym powyżej terminie. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Lidera projektu. Zgłoszenia, które wpłyną poza wskazanym terminem zostają odrzucone i nie podlegają ocenie.

Ogłoszenie o konkursie

 

Ogłoszenie

konkursu na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w stypendialnym projekcie systemowym Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
24 marca - 04 kwietnia 2014r.

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami tj. Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską realizuje projekt systemowy pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w dniach 24 marca - 04 kwietnia 2014r. Lider projektu wraz z Partnerami ogłasza konkurs na wybór najlepszych i najciekawszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów, powstałych jako wynik pracy badawczej prowadzonej we współpracy z przedsiębiorstwem w trakcie prowadzenia studiów doktoranckich.

W konkursie mogą uczestniczyć doktorantki/doktoranci, które/którzy otrzymywały/ otrzymywali stypendia doktoranckie w powyższym projekcie w roku akademickim 2012/2013 i/lub 2013/2014. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawomocnej uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego.

Szczegółowe zasady konkursu, w którym zostanie nagrodzonych maksymalnie 20 osób określa Regulamin wyboru najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego przyjęty uchwałą nr 4790/2014 Zarządu Województwa Opolskiego dnia 19 marca 2014r.

Wypełniony Formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez doktorantkę/doktoranta oraz promotorkę/promotora należy złożyć w wersji papierowej pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie Lidera projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(Kancelaria ogólna pok. nr 150, I piętro)

we wskazanym powyżej terminie. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Lidera projektu. Zgłoszenia, które wpłyną poza wskazanym terminem zostają odrzucone i nie podlegają ocenie.

W załączeniu:

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów na rok akademicki 2013/2014.

 

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki./

Zmiana Listy rankingowej wynika z omyłki technicznej w kolejności nazwisk doktorantek, a także wpisanej błędnej średniej oceny jednego doktoranta.

W załączeniu: Uchwała nr 4341/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 4216/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na rok akademicki 2013/2014.

Szczegóły lista rankingowa

Spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 22 listopada 2013r. odbyło się spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W spotkaniu uczestniczyły doktorantki i doktoranci dwóch opolskich uczelni, tj. Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego, otrzymujący stypendium w ramach ww. projektu, ich promotorzy, a także przedsiębiorcy współpracujący ze stypendystkami i stypendystami w prowadzonych przez nich pracach badawczych (łącznie około 100 osób).Spotkanie otworzyła Pani Marszałek Barbara Kamińska, która podkreśliła znaczenie prac badawczych doktorantek/doktorantów biorących udział w projekcie systemowym w kontekście wykorzystania ich rezultatów w przemyśle województwa opolskiego, a także pozytywnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami a biznesem. Następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej.
W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Okupniak, kierowniczka projektu, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, podsumowała dotychczasową realizację projektu oraz przedstawiła korzyści oraz obowiązki doktorantek/doktorantów wynikające z przystąpienia do projektu systemowego.
Następnie została zaprezentowana współpraca z przemysłem na przykładzie pracy badawczej doktoranta Uniwersytetu Opolskiego oraz byłej doktorantki z Politechniki Opolskiej.
W trakcie spotkania odbyło się również wręczenie aktów przyznania stypendiów na rok akademicki 2013/2014 doktorantkom/doktorantom z opolskich uczelni, które zostały wręczone:

 • 42 doktorantkom/doktorantom z Uniwersytetu Opolskiego – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. Marka Masnyka, prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego,
 • 34 doktorantkom/doktorantom z Politechniki Opolskiej – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagodę z Politechniki Opolskiej.
Na zakończenie spotkania, wszystkich uczestników uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu.

Spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Uprzejmie informuję, że został zakończony proces podpisywania umów stypendialnych na rok akademicki 2013/2014 w ramach projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego wraz z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską mają zaszczyt zaprosić doktorantki/doktorantów, promotorki/promotorów oraz przedsiębiorców współpracujących z doktorantkami/doktorantami na Spotkanie inaugurujące II rok realizacji projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.
Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14, sala konferencyjna im. „Orła Białego”.

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów

 

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową zawierającą wykaz doktorantek/doktorantów, których wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2013/2014 podlegały ocenie w ramach projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ze złożonych 129 wniosków o przyznanie stypendium, Komisja Oceny Wniosków oceniła 126 wniosków, z których 98 otrzymało wymagane minimum punktowe tj. co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych do uzyskania. Dwadzieścia osiem spośród złożonych wniosków nie osiągnęło minimum punktowego. Zakres ocen pozytywnie ocenionych wniosków zawiera się w przedziale od 60 do 100 punktów, przy czym zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania stypendium, wsparcie otrzymuje 76 osób, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę. Jednocześnie trzy wnioski nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Osoby znajdujące się na pozycjach od 77 do 98 listy rankingowej, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania limitu stypendiów nie otrzymały stypendium, tworzą listę rezerwową.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę stypendium osobie, której stypendium zostało przyznane, będzie ono przyznane osobie z listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium otrzymają pisemną informację o ostatecznych wynikach oceny.

W załączeniu: Uchwała nr 4216/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na rok akademicki 2013/2014.

Uchwała Zarządu

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 16 do 27 września 2013r.
W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w aktualnie obowiązującym regulaminie przyznawania stypendium dostępnym w zakładce Regulamin.
Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
 • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
 • efektem pracy doktorskiej będzie wypracowanie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze bądź konkretne rozwiązanie innowacyjne do komercjalizacji,
 • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii
Opole, ul. Oleska 48
Pok. 414 lub Dziekanat pok. 110

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole ul. Mikołajczyka 5
Pok. A107

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/ doktorantów.

 

Na posiedzeniu w dniu 04 września 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres zmian Regulaminu dotyczy m.in.:

  a) dodania zapisu w § 5 ust. 2 lit. i, że do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć Załącznik nr 13, tj. oświadczenie doktorantki/doktoranta o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem potwierdzone przez promotora/opiekuna naukowego,
  b)dodania zapisu w § 5 ust. 3, że w przypadku, gdy doktorantka/doktorant pobierał stypendium w roku akademickim 2012/2013 i do wniosku dołącza kopię listu intencyjnego złożonego wraz z wnioskiem w poprzednim naborze, w takim przypadku składa również oświadczenie o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem (Załącznik nr 13),
  c) zmiany w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu: Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, zmiana w wykazie załączników do wniosku o przyznanie stypendium, tj. dodanie Załącznika nr 13,
  d) zmiany w załączniku nr 8 do Regulaminu, tj. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu, w tym na upublicznienie na stronie internetowej Listy stypendystów – dodanie zapisu o podstawie prawnej,
  e) zmiany w załączniku nr 9 do Regulaminu, tj. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – dodanie w kryteriach formalnych informacji o złożeniu przez doktorantkę/doktoranta oświadczenia o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem,
  f) zmiany w załączniku nr 11 do Regulaminu, tj. Umowa stypendialna w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana w § 3 ust. 2 numeru składanego przez doktorantkę/doktoranta załącznika – Sprawozdania semestralnego, tj. z numeru 13 na 14,
  g) dodania załącznika nr 13 do Regulaminu, tj. Oświadczenie doktorantki/doktoranta o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem,
  h) zmiany numeracji załącznika do Regulaminu, tj. Sprawozdanie semestralne z przebiegu badań naukowych stypendystki/stypendysty w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana z nr 13 na nr 14.
W załączeniu: Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz ze zmienionymi załącznikami).
Uchwała

Program Top 500 Innovators

 

Cele programu:
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski sporządza założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Kto może przystąpić do programu?
Pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii, mogą wziąć udział w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) takich jak Stanford University.

Najważniejsze założenia programu:
Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2015r. na staże i szkolenia zagraniczne wyjedzie łącznie 500 osób.
Szkolenia trwają 2 miesiące i w każdym roku planowane są w terminach: kwiecień – czerwiec i październik – grudzień w grupach po 40 osób.
Tematyka szkoleń:

 • współpraca nauki z gospodarką
 • zarządzanie badaniami naukowymi
 • komercjalizacja wyników badań

Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.
Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych.
Ministerstwo zorganizuje dla uczestników programu w latach 2012-2015 działania wspierające ich aktywność w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań oraz będzie wspierać inicjatywy uczestników w tych obszarach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów.

 

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zmian Regulaminu dotyczy m.in.:

 1. dodania zapisu w § 6, ust. 15, że w przypadku, gdy co najmniej 2 osoby na liście rankingowej posiadają taką samą liczbę punktów, umieszczane są na liście w porządku alfabetycznym,
 2. dodania ust. 5 w § 7, dotyczącego wypłaty stypendium za bieżący miesiąc,
 3. zmiany terminu przekazania Sprawozdań semestralnych z 31 lipca na 30 września (§ 8, ust. 2),
 4. dodania ust. 9 w § 8 zobowiązującego stypendystkę/stypendystę do wskazania w piśmie informującym o przerwaniu studiów doktoranckich lub o zmianie kierunku studiów, lub o zmianie lub przerwaniu prowadzenia założonych badań i prac naukowych informacji o wykonanych pracach badawczych w okresie pobierania stypendium,
 5. dodania ust. 3 w § 8 zapisu dotyczącego obowiązku przekazania na prośbę Lidera projektu, dodatkowych pisemnych informacji przez osoby znajdujące się na Liście rezerwowej w przypadku, gdy posiadają taką samą liczbę punktów i mogą zostać zakwalifikowane do otrzymania stypendium,
 6. załącznika nr 10 do Regulaminu, tj. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – dodanie zapisów wskazujących, że uzasadnienie oceny w poszczególnych punktach musi być minimum 3-zdaniowe,
 7. załącznika nr 11 do Regulaminu, tj. Umowy stypendialnej w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana terminu przedłożenia do właściwego Partnera projektu Sprawozdań semestralnych z 31 lipca na 30 września (§ 3, ust. 2).

W załączeniu: Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz ze zmienionymi załącznikami).

Uchwała wraz z regulaminem

Jak komercjalizować wyniki badań naukowych?

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem pn. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Poradnik dla pracowników sfery B+R.

Dokument ten powstał w ramach projektu Informacyjny Ekspres Innowacyjny finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Poradnik pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie Jak zarobić na wiedzy? Porusza szereg ważnych zagadnień związanych z komercjalizacją badań naukowych, w tym kwestie rejestracji własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości finansowania wdrożenia badań naukowych. Pozwala również na zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w tym obszarze.

Link do broszury

Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

23 listopada 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu uczestniczyły doktorantki i doktoranci otrzymujący stypendium w ramach projektu, promotorzy i przedsiębiorcy współpracujący ze stypendystkami i stypendystami w prowadzonych przez nich pracach badawczych (łącznie ponad 120 osób).

Spotkanie otworzyła Pani Marszałek Barbara Kamińska, następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz Pan dr hab. inż. Krzysztof Malik, prof. PO, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W trakcie spotkania odbyło się wręczenie aktów przyznania stypendiów doktorantkom/doktorantom z opolskich uczelni, które zostały wręczone:

 • 42 doktorantkom/doktorantom z Uniwersytetu Opolskiego – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana prof. dr hab. Stanisława Sławomir Nicieję, rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 34 doktorantkom/doktorantom z Politechniki Opolskiej – przez Panią Barbarę Kamińską, Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pana dr hab. inż. Krzysztofa Malika, prof. PO, Prorektora ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.
 • Na zakończenie spotkania Pani Agnieszka Okupniak, Kierowniczka projektu, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego przedstawiła korzyści oraz obowiązki doktorantek/doktorantów wynikające z przystąpienia do projektu systemowego.

  Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

   

  Uprzejmie informuję, że został zakończony proces podpisywania umów stypendialnych w ramach projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

  W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego wraz z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską mają zaszczyt zaprosić doktorantki/doktorantów, promotorki/promotorów oraz przedsiębiorców z którymi doktorantki/doktoranci nawiązali współpracę na Spotkanie inaugurujące realizację projektu pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

  Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2012r. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14, sala konferencyjna „Ostrówek”.

  Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów.

   

  Na posiedzeniu w dniu 06 listopada 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmienioną Listę rankingową w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Zmiana Listy rankingowej wynikała ze zmiany nazwisk dwóch doktorantek, które dokonały się po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium, a także pomyłki technicznej w imieniu/nazwisku dwóch doktorantów.

  W załączeniu: Uchwała nr 2920/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z 06 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 2866/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Uchwała Zarządu

  Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów

   

  Na posiedzeniu w dniu 16 października 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową zawierającą wykaz doktorantek/doktorantów, których wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego podlegały ocenie w ramach projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

  Komisja Oceny Wniosków oceniła 87 wniosków o przyznanie stypendium, z których 83 otrzymały wymagane minimum punktowe tj. co najmniej 60 pkt ze 100 możliwych do uzyskania. Cztery spośród złożonych wniosków nie osiągnęły minimum punktowego. Zakres ocen pozytywnie ocenionych wniosków zawiera się w przedziale od 60 do 100 pkt, przy czym zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania stypendium, wsparcie otrzymuje 76 osób, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę.

  Osoby znajdujące się na pozycjach od 77 do 83 listy rankingowej, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania limitu stypendiów nie otrzymały stypendium, tworzą listę rezerwową.

  W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę stypendium osobie, której stypendium zostało przyznane, będzie ono przyznane osobie z listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium otrzymają pisemną informację o ostatecznych wynikach oceny.

  W załączeniu: Uchwała nr 2866/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Uchwała Zarządu

  Rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego".

   

  Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 12 do 24 września 2012r.

  W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie przyznawania stypendium dostępnym w zakładce Regulamin.

  Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
 • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
 • efektem pracy doktorskiej będzie wypracowanie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze bądź konkretne rozwiązanie innowacyjne do komercjalizacji,
 • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

  Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

  Uniwersytet OpolskiPolitechnika Opolska
  Wydział ChemiiWydział Mechaniczny
  Opole, ul. Oleska 48Opole ul. Mikołajczyka 5
  Sekretariat/DziekanatPok. D 218