Pytanie: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach projektu?

Odpowiedź: O przyznanie stypendium może ubiegać się doktorantka/doktorant Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej spełniająca/spełniający łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
  • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
  • efektem pracy doktorskiej będzie wypracowanie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze bądź konkretne rozwiązanie innowacyjne do komercjalizacji,
  • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Pytanie: Na jaki okres przyznawane jest wsparcie stypendialne?

    Odpowiedź: Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i płatne jest od października danego roku do września roku następnego. Stypendia wypłacane są w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014. Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbywa się dwukrotnie, we wrześniu 2012r. i we wrześniu 2013r.