25 listopada 2014 r. rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pn. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II".

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok 2014/2015 do projektu systemowego pn. "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 25 do 28 listopada 2014r.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie przyznawania stypendium w II edycji projektu dostępnym w zakładce Regulamin.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
  • uczy się, zamieszkuje lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
  • w ramach prowadzonej pracy badawczej nawiązał/-a współpracę z przedsiębiorstwem z terenu województwa opolskiego,
  • efekty pracy doktorskiej będą mogły być wykorzystane w przemyśle, w konkretnym przedsiębiorstwie lub sektorze gospodarki,
  • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów o podobnym charakterze finansowanego ze środków budżetu państwa.

Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

Uniwersytet OpolskiPolitechnika Opolska
Wydział ChemiiWydział Mechaniczny
Opole, ul. Oleska 48Opole ul. Mikołajczyka 5
Pok. 414 lub Dziekanat pok. 110Pok. A107