Wyniki rekrutacji

Na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2014r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową zawierającą wykaz doktorantek/doktorantów, których wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2014/2015 podlegały ocenie w ramach projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ze złożonych 87 wniosków o przyznanie stypendium, Komisja Oceny Wniosków oceniła 87 wniosków, z których z których 85 otrzymało wymagane minimum punktowe tj. co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych do uzyskania. Wsparcie przyznano 80, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę. 5 wniosków, z liczbą punktów od 60 do 62,5, z powodu wyczerpania limitu – tworzą listę rankingową.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę stypendium osobie, której stypendium zostało przyznane, będzie ono przyznane osobie z listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium otrzymają pisemną informację o ostatecznych wynikach oceny.

W załączeniu: Uchwała nr 47/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z 09 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na rok akademicki 2014/2015.

Uchwała Zarządu