Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów.

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zmian Regulaminu dotyczy m.in.:

  1. dodania zapisu w § 6, ust. 15, że w przypadku, gdy co najmniej 2 osoby na liście rankingowej posiadają taką samą liczbę punktów, umieszczane są na liście w porządku alfabetycznym,
  2. dodania ust. 5 w § 7, dotyczącego wypłaty stypendium za bieżący miesiąc,
  3. zmiany terminu przekazania Sprawozdań semestralnych z 31 lipca na 30 września (§ 8, ust. 2),
  4. dodania ust. 9 w § 8 zobowiązującego stypendystkę/stypendystę do wskazania w piśmie informującym o przerwaniu studiów doktoranckich lub o zmianie kierunku studiów, lub o zmianie lub przerwaniu prowadzenia założonych badań i prac naukowych informacji o wykonanych pracach badawczych w okresie pobierania stypendium,
  5. dodania ust. 3 w § 8 zapisu dotyczącego obowiązku przekazania na prośbę Lidera projektu, dodatkowych pisemnych informacji przez osoby znajdujące się na Liście rezerwowej w przypadku, gdy posiadają taką samą liczbę punktów i mogą zostać zakwalifikowane do otrzymania stypendium,
  6. załącznika nr 10 do Regulaminu, tj. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – dodanie zapisów wskazujących, że uzasadnienie oceny w poszczególnych punktach musi być minimum 3-zdaniowe,
  7. załącznika nr 11 do Regulaminu, tj. Umowy stypendialnej w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana terminu przedłożenia do właściwego Partnera projektu Sprawozdań semestralnych z 31 lipca na 30 września (§ 3, ust. 2).

W załączeniu: Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz ze zmienionymi załącznikami).

Uchwała wraz z regulaminem