Program Top 500 Innovators

Cele programu:
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski sporządza założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Kto może przystąpić do programu?
Pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii, mogą wziąć udział w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) takich jak Stanford University.

Najważniejsze założenia programu:
Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2015r. na staże i szkolenia zagraniczne wyjedzie łącznie 500 osób.
Szkolenia trwają 2 miesiące i w każdym roku planowane są w terminach: kwiecień – czerwiec i październik – grudzień w grupach po 40 osób.
Tematyka szkoleń:

  • współpraca nauki z gospodarką
  • zarządzanie badaniami naukowymi
  • komercjalizacja wyników badań

Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu.
Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych.
Ministerstwo zorganizuje dla uczestników programu w latach 2012-2015 działania wspierające ich aktywność w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań oraz będzie wspierać inicjatywy uczestników w tych obszarach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/