Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/ doktorantów.

Na posiedzeniu w dniu 04 września 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres zmian Regulaminu dotyczy m.in.:

  a) dodania zapisu w § 5 ust. 2 lit. i, że do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć Załącznik nr 13, tj. oświadczenie doktorantki/doktoranta o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem potwierdzone przez promotora/opiekuna naukowego,
  b)dodania zapisu w § 5 ust. 3, że w przypadku, gdy doktorantka/doktorant pobierał stypendium w roku akademickim 2012/2013 i do wniosku dołącza kopię listu intencyjnego złożonego wraz z wnioskiem w poprzednim naborze, w takim przypadku składa również oświadczenie o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem (Załącznik nr 13),
  c) zmiany w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu: Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, zmiana w wykazie załączników do wniosku o przyznanie stypendium, tj. dodanie Załącznika nr 13,
  d) zmiany w załączniku nr 8 do Regulaminu, tj. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu, w tym na upublicznienie na stronie internetowej Listy stypendystów – dodanie zapisu o podstawie prawnej,
  e) zmiany w załączniku nr 9 do Regulaminu, tj. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – dodanie w kryteriach formalnych informacji o złożeniu przez doktorantkę/doktoranta oświadczenia o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem,
  f) zmiany w załączniku nr 11 do Regulaminu, tj. Umowa stypendialna w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana w § 3 ust. 2 numeru składanego przez doktorantkę/doktoranta załącznika – Sprawozdania semestralnego, tj. z numeru 13 na 14,
  g) dodania załącznika nr 13 do Regulaminu, tj. Oświadczenie doktorantki/doktoranta o kontynuacji tematyki badań i współpracy z przedsiębiorstwem,
  h) zmiany numeracji załącznika do Regulaminu, tj. Sprawozdanie semestralne z przebiegu badań naukowych stypendystki/stypendysty w ramach projektu Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego – zmiana z nr 13 na nr 14.
W załączeniu: Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz ze zmienionymi załącznikami).
Uchwała