Rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 16 do 27 września 2013r.
W celu przystąpienia do projektu należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w aktualnie obowiązującym regulaminie przyznawania stypendium dostępnym w zakładce Regulamin.
Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa opolskiego,
  • jest uczestniczką/uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunkach określonych w § 2 ust. 3 regulaminu przyznawania stypendiów, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej,
  • efektem pracy doktorskiej będzie wypracowanie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze bądź konkretne rozwiązanie innowacyjne do komercjalizacji,
  • nie otrzymuje równocześnie stypendium dla doktorantów w ramach innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioski można składać osobiście, pocztą lub kurierem na uczelni, w której doktorantka/doktorant prowadzi studia doktoranckie.

Miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium:

Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii
Opole, ul. Oleska 48
Pok. 414 lub Dziekanat pok. 110

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole ul. Mikołajczyka 5
Pok. A107