Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową zawierającą wykaz doktorantek/doktorantów, których wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2013/2014 podlegały ocenie w ramach projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ze złożonych 129 wniosków o przyznanie stypendium, Komisja Oceny Wniosków oceniła 126 wniosków, z których 98 otrzymało wymagane minimum punktowe tj. co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych do uzyskania. Dwadzieścia osiem spośród złożonych wniosków nie osiągnęło minimum punktowego. Zakres ocen pozytywnie ocenionych wniosków zawiera się w przedziale od 60 do 100 punktów, przy czym zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania stypendium, wsparcie otrzymuje 76 osób, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę. Jednocześnie trzy wnioski nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Osoby znajdujące się na pozycjach od 77 do 98 listy rankingowej, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania limitu stypendiów nie otrzymały stypendium, tworzą listę rezerwową.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę stypendium osobie, której stypendium zostało przyznane, będzie ono przyznane osobie z listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium otrzymają pisemną informację o ostatecznych wynikach oceny.

W załączeniu: Uchwała nr 4216/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na rok akademicki 2013/2014.

Uchwała Zarządu