Wydłużenie okresu składania zgłoszeń do konkursu w ramach projektu systemowego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami tj. Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską realizujący projekt systemowy pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosił konkurs na wybór najlepszych i najciekawszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów, powstałych jako wynik pracy badawczej prowadzonej we współpracy z przedsiębiorstwem w trakcie prowadzenia studiów doktoranckich.

Uprzejmie informuję, że termin konkursu został wydłużony do 11 kwietnia 2014r. Jednocześnie przypominam, że w ww. konkursie mogą uczestniczyć doktorantki/doktoranci, które/którzy otrzymywały/otrzymywali stypendia doktoranckie w powyższym projekcie w roku akademickim 2012/2013 i/lub 2013/2014. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawomocnej uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego.

Wypełniony Formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez doktorantkę/doktoranta oraz promotorkę/promotora należy złożyć w wersji papierowej pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie Lidera projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(Kancelaria ogólna pok. nr 150, I piętro)

we wskazanym powyżej terminie. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Lidera projektu. Zgłoszenia, które wpłyną poza wskazanym terminem zostają odrzucone i nie podlegają ocenie.