Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową w ramach projektu stypendialnego dla doktorantek/doktorantów

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2012r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę rankingową zawierającą wykaz doktorantek/doktorantów, których wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego podlegały ocenie w ramach projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

Komisja Oceny Wniosków oceniła 87 wniosków o przyznanie stypendium, z których 83 otrzymały wymagane minimum punktowe tj. co najmniej 60 pkt ze 100 możliwych do uzyskania. Cztery spośród złożonych wniosków nie osiągnęły minimum punktowego. Zakres ocen pozytywnie ocenionych wniosków zawiera się w przedziale od 60 do 100 pkt, przy czym zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania stypendium, wsparcie otrzymuje 76 osób, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę.

Osoby znajdujące się na pozycjach od 77 do 83 listy rankingowej, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania limitu stypendiów nie otrzymały stypendium, tworzą listę rezerwową.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę stypendium osobie, której stypendium zostało przyznane, będzie ono przyznane osobie z listy rezerwowej. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium otrzymają pisemną informację o ostatecznych wynikach oceny.

W załączeniu: Uchwała nr 2866/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Zarządu