Stereotypy płci w kontekście kobiet kształcących się na kierunkach technicznych

Dyskryminacja ze względu na płeć powiązana jest głównie ze stereotypami dotyczącymi płci. Wynika ona z uogólnionych przekonań mówiących o tym, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni. Zasadniczy wpływ na to w jaki sposób postrzegane są kobiety, a w jaki mężczyźni mają społeczno-kulturowe role płci, określone przez zespół reguł i oczekiwań dotyczących zachowań, obowiązków i przywilejów przypisanych w danym społeczeństwie i kulturze odpowiednio kobiecie i mężczyźnie. Edukacja jest specyficznym obszarem, w którym odtwarzane są tradycyjne role i stereotypy płci, mające wpływ na występujące w nim nierówności płci.

W literaturze przedmiotu w ramach szkolnictwa wyższego zidentyfikowano segregację poziomą odnoszącą się do podejmowanych przez kobiety i mężczyzn różnych rodzajów studiów wyższych, ponieważ zbyt mało kobiet zdobywa wykształcenie na kierunkach ścisłych i inżynieryjnych. Jak i segregację pionową, gdyż pomimo tego, że kobiet jest więcej niż mężczyzn wśród absolwentów szkół wyższych, nie są one dostatecznie reprezentowane na poziomie studiów doktoranckich, a tym bardziej wśród kadry akademickiej.

W Polsce w szkolnictwie wyższym kobiety stanowią 58,8% wszystkich studiujących. Wśród nich tylko 14,9% wybrało uczelnie techniczne. Ponadto pomimo tego, że kobiety przeważają wśród ogólnie studiujących, już na poziomie studiów doktoranckich stanowią tylko 45% uczestników.

Przeciwdziałając dyskryminacji ze względu na płeć na uczelniach wyższych można podjąć między innymi następujące działania:
  • unikać oceniania studentek i studentów wg innych kategorii, stawiając im te same wymagania i oczekiwania,
  • używać w pismach, korespondencji, ogólno dostępnych materiałach informacyjnych języka wrażliwego na płeć uwzględniającego zarówno mężczyzn, jak i kobiety,
  • walczyć ze stereotypowym podziałem na kierunki bardziej „kobiece” i „męskie”,
  • tworzyć na uczelniach infrastrukturę opieki nad małym dzieckiem, ułatwiając tym samym godzenie roli matki ze studiami i pracą naukową.

Monika Kopka-Jędrychowska
Koordynatorka ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego